تدوین استاندارد ملی با موضوع تعیین ویژگی‌ها و روش‌های آزمون کاشی‌های سرامیکی بر پایه فناوری نانو با خاصیت ضد میکروبی

تدوین استاندارد ملی با موضوع تعیین ویژگی‌ها و روش‌های آزمون کاشی‌های سرامیکی بر پایه فناوری نانو با خاصیت ضد میکروبی

استاندارد ملی ۲-۱۴۴۹۹ با عنوان ” فناوری نانو – کاشی‌های سرامیکی باخاصیت ضد میکروبی – قسمت ۲:  کاشی های بر پایه فناوری نانو- ویژگی‌ها و روش‌های آزمون” به دبیری خانم دکتر احمدی عضو هیئت‌ علمی پژوهشگاه استاندارد و نیز همکاری نمایندگان سازمان استاندارد ، ستادفناوری نانو و میکرو ، شرکت های تولید کننده و ذی نفعان در جلسات متعدد کمیسیون فنی تدوین استاندارد بررسی و پیش نویس نهایی در اجلاسیه کمیته ملی فناوری نانو سازمان استاندارد مطرح و به تصویب رسید.

102