با روش SERS نتایج جالبی از محیط تومور سرطانی به دست آمد

با روش SERS نتایج جالبی از محیط تومور سرطانی به دست آمد

پابلو اس. والرا در مطالعات خود نشان داد که طیف‌سنجی رامان ارتقا یافته سطحی (SERS) ابزار مناسبی برای کشف متابولیت‌های ترشح شده توسط سلول‌های سرطانی در تحقیقات حوزه سرطان است. او با این فناوری موفق به استخراج اطلاعاتی از محیط تومور شد که پیش از این برای دانشمندان در دسترس نبود.

247