نانوغشائی برای فیلتراسیون پساب‌های اسیدی صنعتی ساخته شد

نانوغشائی برای فیلتراسیون پساب‌های اسیدی صنعتی ساخته شد

با استفاده از روش پلیمریزاسیون بین سطحی و با کمک الگوی کاتالیزوری جدید، یک تیم تحقیقاتی در موسسه مهندسی فرآیند (IPE) آکادمی علوم چین، غشا نانو فیلتراسیون مقاوم در برابر اسید (NF) برای تصفیه پساب‌های اسیدی ساخته است.

592