مدیر مسئول مجله نانو ساختار در شیمی: نشریه نانویی با ضریب اثربخشی دو رقمی داریم

مدیر مسئول مجله نانو ساختار در شیمی: نشریه نانویی با ضریب اثربخشی دو رقمی داریم

به گفته دکتر امید مرادی، مدیر مسئول و سردبیر مجله نانو ساختار در شیمی، این نشریه با کسب ضریب تاثیر دو رقمی، برای چهارمین سال پیاپی بالاترین ضریب اثربخشی در میان مجلات ایرانی را بدست آورده است.

405