نتیجه تحقیقات استاد دانشگاه شریف با موضوع نانو، روی جلد معتبرترین مجله رشته شیمی تجزیه در جهان

نتیجه تحقیقات استاد دانشگاه شریف با موضوع نانو، روی جلد معتبرترین مجله رشته شیمی تجزیه در جهان

طرح روی جلد شماره اخیر مجله Analytical Chemistry متعلق به انجمن شیمی آمریکا که معتبرترین ژورنال شیمی تجزیه است به مقاله گروه تحقیقاتی دکتر محمدرضا هرمزی‌نژاد استاد دانشکده شیمی، اختصاص یافت.

617