آیا گرافن می تواند به عنوان یک ماده واحد برای حافظه و مدار منطقی عمل کند؟

آیا گرافن می تواند به عنوان یک ماده واحد برای حافظه و مدار منطقی عمل کند؟

پژوهشگران بریتانیایی با دستکاری ساختار گرافن و معماری جدیدی در طراحی ادوات محاسباتی نشان دادند که می‌توان از گرافن در یک دستگاه واحد هم به عنوان حافظه و هم مدار منطقی استفاده کرد.

141