فراخوان ارسال پروپوزال با موضوع: توسعه جعبه ابزار راه‌حل‌های نوآورانه برای بهبود تاب‌آوری اقلیمی، پایداری محیط‌زیستی، WASH و مدیریت پسماند مراکز مراقبت‌های بهداشتی-درمانی (HCFs) در ایران

فراخوان ارسال پروپوزال با موضوع: توسعه جعبه ابزار راه‌حل‌های نوآورانه برای بهبود تاب‌آوری اقلیمی، پایداری محیط‌زیستی، WASH و مدیریت پسماند مراکز مراقبت‌های بهداشتی-درمانی (HCFs) در ایران

فراخوان ارسال پروپوزال با موضوع توسعه جعبه ابزار راه‌حل‌های نوآورانه برای بهبود تاب‌آوری اقلیمی، پایداری محیط زیستی، WASH و مدیریت پسماند مراکز مراقبت‌های بهداشتی-درمانی (HCFs) در جمهوری اسلامی ایران اعلام شد.

426