از یادگیری ماشینی برای بررسی ویژگی سطوح در مقیاس نانو استفاده شد

از یادگیری ماشینی برای بررسی ویژگی سطوح در مقیاس نانو استفاده شد

یافته‌های اخیر محققان موسسه توکیوتک نشان می‌دهد که یادگیری ماشینی (ML) امکان محاسبه دقیق و کارآمد خواص الکترونیکی اکسیدهای فلزی دوتایی و سه‌تایی را روی سطوح فراهم می‌کند. این مدل مبتنی بر یادگیری ماشینی را می‌توان برای بررسی سایر خصوصیات سطح نیز استفاده کرد. در حال حاضر از این یافته‌ها می‌توان برای بررسی خواص سطح مواد و توسعه مواد کاربردی استفاده کرد.

66