طراحی میکروموتور شناگر برای تحقق اهداف پزشکی

طراحی میکروموتور شناگر برای تحقق اهداف پزشکی

پژوهشگران آلمانی با روش لیتوگرافی دو فوتونی، میکروموتوری ساختند که ساختاری شبیه به اسپرم دارد و قادر به شنا کردن در خلاف جهت جریان خون است. این میکروموتور می‌تواند برای لقاح مصنوعی یا رهایش دارو مورد استفاده قرار گیرد.

592