دسترسی به پایگاه دانش نانوانفورماتیک فراهم شد

دسترسی به پایگاه دانش نانوانفورماتیک فراهم شد

این پایگاه با توجه به گسترش و توسعه حوزه “نانوانفورماتیک” در جهان بستر مناسبی را برای توسعه فعالیت‌های محققان و فناوران حوزه نانوفناوری در راستای بهره‌مندی از مزایا و ظرفیت‌های این علم و دانش فراهم می‌نماید.

540
ایجاد پایگاه دانش “نانوانفورماتیک” در راستای ترویج، آموزش و اطلاع‌رسانی

ایجاد پایگاه دانش “نانوانفورماتیک” در راستای ترویج، آموزش و اطلاع‌رسانی

پایگاه “نانوانفورماتیک” به عنوان بستری برای تحقق اهداف و برنامه‌هایی از قبیل ترویج، آموزش، اطلاع‌رسانی، بسترسازی برای توسعه آنتولوژی حوزه‌های نانوفناوری، شبکه‌سازی و کمک به ایجاد جوامع دانشی بین رشته‌ای، بستر سازی و همچنین کمک به ایجاد پایگاه‌های دانشی آنتولوژی محور ایجاد شد.

876