مطالعه دینامیک نانوحباب‌های ارتعاشی با دقت بررسی شد

مطالعه دینامیک نانوحباب‌های ارتعاشی با دقت بررسی شد

پژوهشگران بریتانیایی به بررسی اثر عوامل مختلف بر دینامیک نانوحباب‌های ارتعاشی پرداختند و تاثیر مواردی نظیر چگالی گاز داخل نانوحباب بر استحکام آن‌ها را مطالعه کردند. این گروه مدلی برای دینامیک نانوحباب ارائه دادند.

181