هیدروسل نقره می‌تواند برای مقابله با بیماری‌ها موثر باشد؟

هیدروسل نقره می‌تواند برای مقابله با بیماری‌ها موثر باشد؟

سندرم اختلال عملکرد ایمنی خستگی مزمن (CFS) یک بیماری ناامیدکننده برای افراد و پزشکان آن‌ها است. تصور می‌شود که علت اصلی ترکیبی از یک عامل عفونی، استعداد ژنتیکی و عوامل محیطی است. هیدروسل نقره فعال زیستی اشباع شده با ازن یک محصول برای تقویت سیستم ایمنی است. با این حال، آیا این روش برای درمان این سندرم ایمن و مؤثر است؟

349