راه‌اندازی استارت‌آپی برای تشخیص سریع زیست‌مولکول‌ها

راه‌اندازی استارت‌آپی برای تشخیص سریع زیست‌مولکول‌ها

برای تشخیص سریع زیست‌مولکول‌ها استارت‌آپی توسط پژوهشکده علوم زیستی ایندیانا راه‌اندازی شده است. این استارت‌آپ قرار است از یک معرف حاوی نانوذرات و یک تراشه برای تشخیص و شناسایی زیست‌مولکول‌ها استفاده کند.

508