افزایش بازدهی و طول عمر پیل سوختی با اعمال پوشش نانومتری

افزایش بازدهی و طول عمر پیل سوختی با اعمال پوشش نانومتری

پژوهشگران دانشگاه صنعتی اصفهان با ایجاد یک اصلاح سطحی با استفاده از پوشش نانومتری روی صفحات دوقطبی فلزی پیل سوختی پلیمری توانستند کیفیت نهایی آن را بهبود بخشیده و بازدهی و طول عمر آن را افزایش دهند.

1168