توسعه محصولات حاوی کانابینوئید با نانوذرات و نانوالیاف

توسعه محصولات حاوی کانابینوئید با نانوذرات و نانوالیاف

شرکت امسی‌تیسی دستاوردهای تازه‌ای را در حوزه تولید محصولات حاوی کانابینوئید با استفاده از نانوذرات و نانوالیاف به‌دست آورده است. این شرکت در حال ثبت پتنت‌های مربوط به این فناوری است.

1746