بررسی ایمنی کرم‌های ضدآفتابی که حاوی نانوذرات هستند

بررسی ایمنی کرم‌های ضدآفتابی که حاوی نانوذرات هستند

سه نوع کرم رایج در بازار توسط محققان بررسی شد تا میزان ایمنی مصرف‌کننده این کرم‌ها مورد ارزیابی قرار گیرد. نتایج نشان داد که میزان نانوذراتی که در معرض بدن کاربر قرار می‌گیرد از حد مجاز بسیار کمتر است.

246