استفاده از هنر قدیمی ژاپنی برای طراحی مواد پیشرفته نانویی

استفاده از هنر قدیمی ژاپنی برای طراحی مواد پیشرفته نانویی

برش‌زدن کاغذ و ایجاد ساختارهای پیچیده در فرهنگ ژاپنی، کریگامی نام دارد. محققان از این روش برای طراحی نوعی هیدروژل با ویژگی‌های جالب توجه استفاده کردند. آن‌ها ساختارهای دوبعدی با قابلیت جذب آب و متورم شدن در حالت سه بعدی ایجاد کردند.

96