تشخیص گروه خونی در ۵ دقیقه!

تشخیص گروه خونی در ۵ دقیقه!

با ساخت ابزار میکروسیالی توسط محققان ژاپنی، امکان تعیین گروه خونی در مدت زمان بسیار کوتاهی فراهم شد. این فناوری در مواقع اورژانسی که نیاز به انتقال سریع خون به بیمار است، برای تعیین گروه خونی بسیار مفید خواهد بود.

959