یک گیاه آپارتمانی برای سنتز نانوذرات به کار گرفته شد

یک گیاه آپارتمانی برای سنتز نانوذرات به کار گرفته شد

محققان موفق به تولید نانوذرات با کمک یک گیاه آپارتمانی شدند. کروتون گیاه خوش رنگ و لعابی است که در بسیاری از خانه‌ها می‌توان آن را دید. پژوهشگران از عصاره برگ این گیاه برای تولید نانوذرات اکسید قلع استفاده کردند، نانوذراتی که زیر نور مرئی فعالیت فتوکاتالیستی دارند.

82