استفاده از رایانه DNA جهت درمان سرطان

۲۹ آوریل ۲۰۰۴- محققین مؤسسه علوم وایزمن در اسرائیل اخیراً یک رایانه DNA ساخته‌اند که قادر به شناسایی نشانگرهای سرطان است و درعین حال داروی مناسب درمان سرطان را نیز آزاد می‌سازد.