نخستین نمونه کربن ۵۰

۴ می ۲۰۰۴- شیمی‌فیزیک‌دان‌های چینی برای نخستین‌بار موفق به ساخت مولکول‌های کربن ۵۰ در حالت جامد شدند.