معرفی گزارش: بررسی روش ساخت نانووایرها

ساخت سیمهایی در ابعاد نانومتری هم از جهت تکنولوژیکی و هم از جهت علمی بسیار مورد علاقه می‌باشد، زیرا مواد در ابعاد نانومتری خواص غیر معمولی از خود بروز می‌دهند. توسعه الکترونیک و قدرت یافتن در این زمینه بستگی به پیشرفت مداوم در کوچک کردن اجزاء الکترونیکی دارد. در سالهای اخیر تحقیقات فراوان در مورد فناوری‌های جایگزین، علاقه فراوانی را متوجه مواد در مقیاس نانو کرده است. نانوسیمهای فلزی به خاطر خصوصیات منحصر به فردشان که منجر به کاربرد گوناگون آنها می‌شود، یکی از جذاب ترین مواد می‌باشند. مثالهایی از کاربرد نانوسیمها عبارتند از: اتصالات داخلی در نانوالکترونیک، وسایل مغناطیسی، حسگرهای شیمیایی و بیولوژیکی و نشانگرهای بیولوژیکی.