معرفی گزارش: مرکز عالی تحقیقات علوم مواد

در این گزارش \”مرکز عالی تحقیقات علوم مواد MSRCE ، دانشگاه هاوارد\” معرفی شده است. مأموریت اولیه و اصلی این مرکز، پیشبرد و توسعه مرزهای دانش از طریق تحقیقات پایه در الکترونیک، اپتوالکترونیک و ادوات آنهاست. این مرکز همچنین به دنبال تسریع انتقال تکنولوژی به بخش خصوصی است تا توانایی‌های صنعت الکترونیک را برای رقابت در بازار بین‌المللی تقویت نماید. این مرکز یکی از پنج عضو شبکه ملی کاربران ساخت نانومتری (NNUN) است.