استفاده از داروهایی برمبنای نانوبیو

۸ مارس ۲۰۰۴- در صورتیکه استفاده از نانوداروها را یک رؤیا می‌دانید، باید در افکار خود تجدید نظر کنید. زیرا برطبق خبرهای مربوط به نانوبیوتکنولوژی، در شش‌ماهه گذشته حدود ۳۵ داروی ضدسرطان و تست‌های تشخیصی در حال بررسی و تولید بوده‌اند.