کاربردهای گسترده نانوسیم‌های کم‌تلفات

۸ مارس ۲۰۰۴- حسگرهای نوری، مدارهای مجتمع و ادوات نوری تنها بخشی از مواردی هستند که از نانوسیم‌های شیشه‌ای بهره می‌برند. ژاکولین‌ هوت مصاحبه‌ای را با پیشگامان تحقیق در زمینه این رشته‌های بسیارریز انجام داده است.