مغناطیسی‌کردن نانولوله‌‌های کربنی

۹ مارس ۲۰۰۴- فیزیک‌دانان نشان داده‌اند که می‌توان در مجاورت یک ماده مغناطیسی، نانولوله‌ها را به صورت مغناطیسی درآورد. مایکل کویی و همکارانش از کالج ترینیتی دوبلین معقتدند این مکانیسم براساس انتقال اسپین توسط الکترون‌ها از زیرلایه مغناطیسی به نانولوله استوار است.