نانولوله‌های خودسامان و ساخت مفاصل

۹ آوریل ۲۰۰۴- بنظر می‌رسد نانولوله‌های کوچک که شبیه ساختار شیمیایی DNA سامان می‌یابند، برای ساخت مفاصل مصنوعی و یا سایر وسایل کاشتنی بهتر، ایده‌آل باشند.