نانوپروانه‌های ساخته‌شده با دستکاری اتمی

۱۸ مارس ۲۰۰۴- محققین توانسته‌اند با استفاده از روش‌های شیمی تجزیه درخت‌سانی ۱، پروانه‌هایی در مقیاس نانو با تیغه‌های صلب ابداع کنند.