روش‌های نوری برای بررسی کایرالیته

۱۷ مارس ۲۰۰۴- (کایرالیته: خاصیتی از مولکول‌هاست؛ مولکول‌های کایرال بر روی تصویر خودشان در آینه تخت منطبق نمی‌شوند)