کنترل خواص الکترونیکی مولکول‌های منفرد

۱۵ مارس ۲۰۰۴- فیزیکدانان یک گام دیگر در جهت کنترل خواص الکترونیکی مولکول‌های منفرد در محیط ماده چگال برداشته‌اند.