گامی به جلو در محاسبات کوانتومی

۱۱ مارس ۲۰۰۴ – محققان بیت‌های کوانتومی پرنده را ایجاد کردند.