تهیه اولین فیلم از ارتباطات درون‌سلولی

۱ مارس ۲۰۰۴- محققین مؤسسه ماکس‌پلانک آلمان اخیراً از یک ابزار تصویربرداری در ابعاد نانو برای ثبت اولین فیلم‌ها از سلول‌هایی که ناقل پیام‌های کنترل‌کننده ژنی می‌باشند استفاده کرده‌اند. بنظر می‌رسد که این پیشرفت به شرکت‌های دارورسازی در زمینه شناسایی و جداسازی سریع‌تر داروهای ضدسرطان کمک کند.