امکانات نانوالکترونیک موسسة فناوری توکیو

مارس 2004- مرکز تحقیقات الکترونیک اثر کوانتومی (RCQEE) وابسته به موسسة فناوری توکیو (TIT) ، یکی از اعضای حمایت‌کنندة شبکه محققان نانوتکنولوژی می‌باشد که توسط وزارت آموزش، فرهنگ، ورزش، علوم و فناوری ژاپن (MEXT) تأسیس شده است.