امکانات نانوالکترونیک موسسه فناوری توکیو

مارس ۲۰۰۴- مرکز تحقیقات الکترونیک اثر کوانتومی (RCQEE) وابسته به موسسه فناوری توکیو (TIT) ، یکی از اعضای حمایت‌کننده شبکه محققان نانوتکنولوژی می‌باشد که توسط وزارت آموزش، فرهنگ، ورزش، علوم و فناوری ژاپن (MEXT) تأسیس شده است.