نگاهی به نانوتکنولوژی منطقه آسیا در سال ۲۰۰۳

منطقه آسیا و اقیانوسیه (AP) درصدد رسیدن به جایگاه مطلوب جهانی در زمینه پیشرفتهای نانوتکنولوژی است. تغییرات مهمی از زمان اعلام برنامه پیشگامی ملی نانوتکنولوژی آمریکا (ژانویه ۲۰۰۰) در سیاست‌گذاری علم و فناوری کشورهای منطقه صورت گرفته است. دولت‌های منطقه، نانوتکنولوژی را بعنوان یکی از حیطه‌های مهم در برنامه‌های علم و فناوری خود دیده‌اند. بودجه اختصاص‌یافته به علوم و فناوری نانو در برنامه‌های تحقیق و توسعه افزایش اساسی یافته و جایگاه استراتژیکی پیدا نموده است.