معرفی گزارش: نانوذرات؛ خواص، تولید،

یکی از زمینه‌های بسیار گسترده در نانوتکنولوژی، عرصه نانوذرات است. نانوذرات به عنوان واحدهای ساختمانی نانومتری، توجه بسیار زیادی را به خود جلب نموده‌اند. کاربردهای فراوانی که درعرصه‌های مختلفی همچون پزشکی، الکترونیک، مواد و … برای نانوذرات وجود دارد، موج