شبکه نانوتکنولوژی استرالیا

وزیر علوم کشور استرالیا آقای پیتر مک‌گاران، پایه‌گذار شبکه نانوتکنولوژی استرالیا ( ANNN ) می‌باشد. هدف شبکه، ایجاد تشکیلاتی برای تقویت همکاری بین سازمان‌های مرتبط و همچنین ارتباط بیشتر بین مؤسسات تحقیقاتی خصوصی و دولتی و وزارت‌خانه‌های مختلف می‌باشد.