کاربرد نانوتکنولوژی در صنایع آرایشی

ز جمله زمینه‌های مساعد جهت ورود نانوتکنولوژی، عرصه صنایع آرایشی و بهداشتی می‌باشد. با رشد روزافزون جمعیت و افزایش آگاهی‌های عمومی در خصوص توجه بیشتر به مقوله بهداشت و مواد آرایشی و بالتبع افزایش تقاضای این محصولات و رقابت چشمگیر در این صنعت چه در سطح کشورها و چه در عرص