خلاصه گزارش هیئت منتخب رژیم صهیونیستی

نانوعلم و نانوتکنولوژی (که در این گزارش از آنها به عنوان نانوتکنولوژی یاد می شود)، کنترل و دستکاری اتم و مولکول یا گروههای کوچکی از اتمها و مولکولها برای ساخت مواد جدید (در مقیاس یک میلیاردیم متر) می باشد.