استفادة تایلند از نانوتکنولوژی

21 ژانویه 2004- فیزیکدانان تایلندی به منظور دسترسی به نوع جدید از برنج و بهبود کیفیت ابریشم، در مسیر جدیدی از نانوتکنولوژی وارد شده‌اند.