استفاده تایلند از نانوتکنولوژی

۲۱ ژانویه ۲۰۰۴- فیزیکدانان تایلندی به منظور دسترسی به نوع جدید از برنج و بهبود کیفیت ابریشم، در مسیر جدیدی از نانوتکنولوژی وارد شده‌اند.