ایجاد ساختارهای خمیده

19 ژانویه 2004- طبیعت مملو از ساختارهای سه‌بعدی و انحنادار است، اما توانایی ساخت کنترل‌شدة چنین ساختارهای پیچیده‌ای با استفاده از واحدهای ساختمانی نانومتری، نانوتکنولوژیست‌ها را به ایجاد چنین ساختارهایی ترغیب می‌کند.