ایجاد ساختارهای خمیده

۱۹ ژانویه ۲۰۰۴- طبیعت مملو از ساختارهای سه‌بعدی و انحنادار است، اما توانایی ساخت کنترل‌شده چنین ساختارهای پیچیده‌ای با استفاده از واحدهای ساختمانی نانومتری، نانوتکنولوژیست‌ها را به ایجاد چنین ساختارهایی ترغیب می‌کند.