ارتباط جاده با ماشین

۲۷ ژانویه ۲۰۰۴-تصور نمائید که جاده به شما بگوید اتفاق بدی در پیش است؟