اهمیت شبکه‌سازی در نانوتکنولوژی

کمیسیون اروپا (EC) شبکه نانوفروم را به منظور هماهنگی شبکة نانوتکنولوژی در تمام کشورهای اروپایی ایجاد نموده است. کمیسیون اروپا برای این نانوفروم در جولای 2002 حدود 7/2 میلیون یورو از طریق برنامه 4 ساله شبکه نانوی اتحادیه اروپا سرمایه‌گذاری نموده‌است.