اهمیت شبکه‌سازی در نانوتکنولوژی

کمیسیون اروپا (EC) شبکه نانوفروم را به منظور هماهنگی شبکه نانوتکنولوژی در تمام کشورهای اروپایی ایجاد نموده است. کمیسیون اروپا برای این نانوفروم در جولای ۲۰۰۲ حدود ۷/۲ میلیون یورو از طریق برنامه ۴ ساله شبکه نانوی اتحادیه اروپا سرمایه‌گذاری نموده‌است.