نانوفیلتراسیون

شرکت آرگوناید فیلتر جدیدی با نام تجاری NanoCeram تولید نموده است.