امید به استفاده از نانولوله های کربنی

16 دسامبر 2003- پژوهشگران پی برده اند که نانولوله های کربنی برای ورود به هسته سلول ها مناسب بوده و ممکن است روزی در دارورسانی و همچنین در رساندن واکسن به سلول ها مورد استفاده قرار گیرند.