امید به استفاده از نانولوله های کربنی

۱۶ دسامبر ۲۰۰۳- پژوهشگران پی برده اند که نانولوله های کربنی برای ورود به هسته سلول ها مناسب بوده و ممکن است روزی در دارورسانی و همچنین در رساندن واکسن به سلول ها مورد استفاده قرار گیرند.