تحول روش های تشخیص بیماری

۲۳ دسامبر ۲۰۰۳- طبق مطالعه ای که به سفارش دولت سوئیس انجام شده است، استفاده های پزشکی نانوتکنولوژی باید تا سال ۲۰۱۰ منجر به آغاز تحولی در روش تشخیص بیماری ها گردد.